5

Con Người Gặp Khó Khăn Do Chính Mình Gây Nên

  1Anh hãy kêu xin. Nhưng ai sẽ đáp lời anh?
   Anh sẽ quay về cầu cứu ai trong các thiên thần?
  2Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội,
   Lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột.
  3Chính tôi thấy kẻ ngu muội đâm rễ,
   Nhưng trong khoảnh khắc, nhà cửa nó bị rủa sả.
  4Con cái nó không được an ninh,
   Chúng bị chèn ép tại cổng thành mà không ai cứu giúp.
  5Kẻ đói ăn mùa màng chúng gặt,
   Ngay cả phần mọc lên giữa gai góc;
   Và kẻ khát thèm muốn của cải chúng.
  6Vì hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi,
   Và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai.
  7Nhưng con người sanh ra để đau khổ
   Như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao.

Ê-li-pha Khuyên Gióp Cầu Cứu Đức Chúa Trời

  8Phần tôi, tôi sẽ cầu cứu Đức Chúa Trời,
   Tôi sẽ trình lên Ngài trường hợp của tôi.
  9Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu,
   Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi.
  10Ngài cho mưa rơi xuống đất,
   Nước thấm nhuần cánh đồng.
  11Ngài nâng cao người hèn hạ,
   Bảo vệ người tang chế.
  12Ngài phá tan âm mưu kẻ quỷ quyệt,
   Điều gì tay chúng toan làm cũng không thành.
  13Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ,
   Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng.
  14Ban ngày chúng gặp phải tối tăm,
   Giữa trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối.
  15Nhưng Ngài cứu người khốn cùng khỏi lưỡi gươm,
   Khỏi miệng và tay quân cường bạo.
  16Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng,
   Và kẻ gian ác ngậm miệng lại.

Ê-li-pha Tin Chắc Gióp Sẽ Được Đức Chúa Trời Ban Phước

  17Này, phước thay cho người được Đức Chúa Trời răn dạy!
   Vậy xin anh đừng khinh thuờng sự sửa trị của Đấng Toàn Năng.
  18Ngài gây thương tích, nhưng rồi Ngài sẽ rịt bó vết thương,
   Ngài đánh đau, nhưng rồi chính Ngài sẽ chữa lành.
  19Anh có gặp nguy nan sáu bảy lần,
   Ngài vẫn giải cứu anh.
  20Trong cơn đói kém, Ngài cứu anh khỏi chết,
   Trong chiến tranh, khỏi quyền lực của gươm dao.
  21Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành,
   Anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang.
  22Anh sẽ nhạo cười tai ương và đói kém,
   Thú rừng anh cũng chẳng sợ chi,
  23Vì anh sẽ kết ước với đá ngoài đồng ruộng,
   Và thú rừng hoang dã sẽ làm hòa với anh.
  24Anh sẽ biết chắc lều trại anh phát đạt,
   Anh sẽ kiểm soát bầy súc vật và chẳng thiếu con nào.
  25Anh sẽ thấy dòng dõi anh đông đúc,
   Con cháu anh như cỏ ngoài đồng.
  26Anh sẽ vào mồ với tuổi thọ sức dai
   Như bó lúa đến sân đạp đúng mùa.
  27Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu, và nhận biết là đúng.
   Anh hãy nghe tôi, rồi chính anh sẽ kinh nghiệm điều ấy.