Giới Thiệu

 Sách Giê-suê là câu chuyện về dân Y-sơ-ra-ên chiếm cứ vùng đất Ca-na-an dưới sự lãnh đạo của Giô-suê. Những biến cố quan trọng trong sách này là cuộc vượt sông Giô-đanh, thành Giê-ri-cô bị sụp đổ, trận chiến tại A-hi, cuộc tái lập giao ước giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân Ngài. Lời tuyên bố được biết đến nhiều nhất của Giô-suê: “… nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự CHÚA.” 24:15

Bố Cục

1. Cuộc chiếm cứ Ca-na-an 1:1–12:24
2. Việc phân chia đất đai 13:1–21:45
  a. Vùng phía đông Giô-đanh 13:1-33
  b. Vùng phía tây Giô-đanh 14:1–19:51
  c. Các thành ẩn náu 20:1-9
  d. Các thành của người Lê-vi 21:1-45
3. Các chi tộc phía đông trở về lãnh thổ của họ 22:1-34
4. Giô-suê từ giả dân chúng 23:1-16
5. Lời hứa giữ giao ước tại Si-chem 24:1-33