Giới Thiệu

 Thư Giu-đe cảnh cáo một số giáo sư giả nhưng tự xưng là tín hữu. Tác giả khuyên tín hữu hãy chiến đấu vì đức tin, là đức tin Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lần đầy đủ cả.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1-2
2. Đặc tính và sự hư hoại của giáo sư giả 3-16
3. Lời khuyên hãy giữ đức tin 17-23
4. Lời chúc phước 24-25