Giới Thiệu

 Thư Hê-bơ-rơ được gởi cho một nhóm tín hữu đang bị chống đối và ở trong nguy cơ rời bỏ niềm tin. Tác giả khuyến khích đức tin của họ bằng cách chứng tỏ rằng Chúa Cứu Thế Giê-su chính là sự khải thị cuối cùng của Đức Chúa Trời. Tác giả nhấn mạnh đến ba điều:
1. Chúa Giê-su là Con đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha trong mọi sự đau khổ; Ngài ưu việt hơn các tiên tri, thiên sứ và ngay cả Môi-se trong thời Cựu Ước.
2. Chúa Giê-su được tuyên xưng là thầy tế lễ đời đời, cao hơn thầy tế lễ của thời Cựu Ước.
3. Nhờ Chúa Giê-su, người tín hữu được cứu khỏi tội lỗi, sợ hãi và sự chết. Chúa Giê-su chính là thầy thượng tế đem lại sự cứu rỗi thật; còn các nghi lễ và tế lễ của Do Thái giáo chỉ là biểu tượng.
 Trưng dẫn một số những anh hùng đức tin trong lịch sử Do Thái, tác giả kêu gọi tín hữu hãy trung tín và kiên trì cho đến cùng, nhắm vào Chúa Giê-su làm đối tượng, chịu đựng chống đối, bách hại. Thơ kết thúc bằng các lời khuyến khích và cảnh cáo.

Bố Cục

1. Chúa Giê-su là sự khải thị cuối cùng của Đức Chúa Trời 1:1-3
2. Chúa Cứu Thế ưu việt hơn thiên sứ 1:4–2:18
3. Chúa Cứu Thế ưu việt hơn Môi-se và Giô-suê 3:1–4:13
4. Tính ưu việt của chức tế lễ của Chúa Cứu Thế 4:14–7:28
5. Tính ưu việt của giao ước của Chúa Cứu Thế 8:1–9:22
6. Tính ưu việt của Sinh tế của Chúa Cứu Thế 9:23–10:39
7. Tính ưu việt của đức tin 11:1–12:29
8. Điều đẹp lòng Đức Chúa Trời 13:1-19
9. Lời cầu nguyện kết thúc 13:20-21
10. Lời kết 13:22-25