3

Đức Giê-su Vĩ Đại Hơn Môi-se

1Vậy thưa anh chị em thánh, là những người được hưởng ơn kêu gọi từ trời, anh chị em hãy tập trung tư tưởng vào Đức Giê-su là sứ giả và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận. 2Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài lên cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời. 3Đức Giê-su được vinh quang hơn Môi-se cũng như người xây nhà được vinh dự hơn cái nhà. 4Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vạn vật. 5Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một người đầy tớ và làm chứng về những điều sẽ được loan báo trong tương lai. 6Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.

Sự Yên Nghỉ Dành Cho Dân Chúa

7Vậy nên, như Thánh Linh phán dạy:
  “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
   8Thì đừng cứng lòng
  Như tổ phụ các ngươi đã khiêu khích Đức Chúa Trời
   Trong ngày thử thách tại đồng hoang,
  9Ở đó họ thử nghiệm Ta mặc dù đã chứng kiến
   Công việc Ta làm trong bốn mươi năm.
  10Nên Ta nổi giận với thế hệ đó
   Mà bảo rằng: ‘Chúng luôn luôn lầm lạc trong lòng,
   Không biết đến đường lối Ta.’ ”
  11Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ:
   “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”
12Thưa anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là “ngày nay” để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng, 14vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng! 15Như Kinh Thánh dạy:
  “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài
   Thì đừng cứng lòng
  Như tổ phụ các ngươi trong cuộc khiêu khích Đức Chúa Trời.”
16Ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi lại khiêu khích Ngài? Không phải tất cả những người được Môi-se đem ra khỏi Ai-cập sao? 17Đức Chúa Trời nổi giận với ai trong bốn mươi năm? Không phải những kẻ phạm tội phải bỏ xác trong đồng hoang sao? 18Ngài thề với ai rằng: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta?” Nếu không phải là những kẻ không vâng phục. 19Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín.