Giới Thiệu

 Sách Lê-vi ghi chép những qui luật về thờ phượng, những nghi lễ tôn giáo cũng như những trách nhiệm các thầy tế lễ lo thi hành trong thời Y-sơ-ra-ên cổ.
 Chủ đề chính của sách là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và cách con dân Chúa phải thờ phượng và sống để giữ mối liên hệ với Đức Chúa Trời Thánh của Y-sơ-ra-ên.
 Chúa Cứu Thế Giê-su đã chọn câu 19:18 và gọi đó là điều răn vĩ đại thứ hai: “Phải yêu thương người lân cận như chính bản thân.”

Bố Cục

1. Các luật lệ về tế lễ và sinh tế 1:1–7:38
2. Phong chức tế lễ cho A-rôn và các con người 8:1–10:20
3. Các luật lệ về tinh sạch và không tinh sạch 11:1–15:33
4. Ngày Xá Tội 16:1-34
5. Luật lệ về thánh khiết và thờ phượng 17:1–27:34