Giới Thiệu

 Phúc Âm Lu-ca trình bày Chúa Giê-su như là một Đấng Cứu Thế đã được hứa cho Y-sơ-ra-ên và cho cả thế giới nữa. Lu-ca ghi nhận rằng Chúa Giê-su được kêu gọi để đem Tin Mừng đến cho người nghèo khổ và trong Phúc Âm của ông, Chúa Giê-su đã quan tâm và đáp ứng nhiều nhu cầu của con người. Vui mừng là một đặc điểm trong Phúc Âm Lu-ca; nhất là phần thông báo sự giáng sinh của Chúa Giê-su và phần thăng thiên.
 Phúc Âm Lu-ca ghi chép nhiều việc không được ghi chép trong các Phúc Âm khác như các bài ca thiên sứ hát vào lúc Chúa Giê-su giáng sinh, các mục đồng thăm Chúa hài đồng, Chúa Giê-su đi lên đền thờ khi còn thiếu niên, câu chuyện người con trai hoang đàng v.v… Phúc Âm Lu-ca nhấn mạnh đến Đức Thánh Linh, vấn đề cầu nguyện, vai trò của phụ nữ trong chức vụ của Chúa Giê-su và sự tha thứ tội lỗi.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-4
2. Sự ra đời và thuở niên thiếu của Giăng Báp-tít và Chúa Giê-su 1:5–2:52
3. Chức vụ của Giăng Báp-tít 3:1-20
4. Chúa Giê-su nhận lễ Báp-tem và chịu cám dỗ 3:21–4:13
5. Chức vụ của Chúa Giê-su tại Ga-li-lê 4:14–9:5
6. Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem 9:51–19:27
7. Tuần lễ cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem 19:28–23:56
8. Sự phục sinh và thăng thiên 24:1-53