Giới Thiệu

 Sách tiên tri Ma-la-chi được trước tác sau khi đền thờ được tái thiết, khoảng thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên. Trước giả Ma-la-chi kêu gọi những thầy tế lễ cũng như dân chúng hãy trở lại và trung tín với giao ước của Chúa. Hoàn cảnh xã hội và đời sống tôn giáo lúc bấy giờ đã suy đồi và không mấy tốt đẹp. Các thầy tế lễ và dân chúng đã lường gạt Chúa khi không dâng hiến các lễ phẩm thập phân, các tế lễ cũng như không sống theo điều Chúa dạy. Nhưng Chúa sẽ đến xét xử và tinh luyện dân Ngài. Chúa sai sứ giả đi trước chuẩn bị và công bố giao ước của Ngài.

Bố Cục

1. Tội lỗi của dân Chúa 1:1–2:16
2. Sự xét xử và lòng thương xót của Chúa 2:17–4:6