4

Ngày Của Chúa

1CHÚA Vạn Quân phán: “Chắc chắn ngày đó đang đến, sẽ cháy như lò lửa. Tất cả những người kiêu ngạo và kẻ làm điều ác sẽ như gốc rạ, và ngày đó, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng. Không một cái rễ hay một nhánh nào còn chừa lại cho chúng. 2Nhưng các con, những người tôn kính danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên với sức chữa lành trong tia sáng nó. Và các con sẽ đi ra, nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng. 3Bấy giờ các con sẽ chà đạp kẻ ác; vì chúng sẽ là tro bụi dưới gót chân các con trong ngày Ta làm những việc này.”
4CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy ghi nhớ Kinh Luật của Môi-se, tôi tớ Ta, những sắc lệnh, những quy luật Ta đã cậy người truyền cho cả Y-sơ-ra-ên tại Hô-rếp.
5Này, Ta sẽ phái tiên tri Ê-li đến với các con trước khi ngày lớn và kinh khủng của CHÚA đến. 6Người sẽ hướng lòng cha về với con cái, và lòng con cái về với cha, kẻo Ta sẽ đến và sẽ giáng sự rủa sả trên đất này.”