Giới Thiệu

 Phúc Âm Ma-thi-ơ nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-su không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại.
 Phúc Âm Ma-thi-ơ được trình bày theo một thứ tự chặt chẽ và rõ ràng. Bắt đầu là sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế, lễ báp-tem và sự cám dỗ; sau đó là chức vụ giảng, dạy, chữa bệnh tại vùng Ga-li-lê. Từ đó Chúa Cứu Thế xuống Giê-ru-sa-lem; những biến cố trong tuần lễ cuối cùng dẫn đến cuộc xử án, sự đóng đinh và sự sống lại.
 Phúc Âm Ma-thi-ơ trình bày Chúa Cứu Thế Giê-su là một vị giáo sư vĩ đại, siêu việt có thẩm quyền giải thích Kinh Luật của Đức Chúa Trời và giảng dạy về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Những điều giảng dạy của Chúa Cứu Thế được sắp xếp theo năm chủ đề:
1. Bài Giảng Trên Núi nói về các đặc tính, trách nhiệm, đặc ân của công dân nước thiên đàng.
2. Lời giáo huấn về sứ mệnh dành cho mười hai môn đệ của Chúa.
3. Các ngụ ngôn về nước thiên đàng.
4. Dạy dỗ về cách làm môn đệ Chúa.
5. Những điều dạy dỗ về thời đại cuối cùng và Vương Quốc Đức Chúa Trời đến.

Bố Cục

1. Gia phổ và sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế 1:1–2:23
2. Hoạt động của Giăng Báp-tít 3:1-12
3. Lễ Báp-tem và sự cám dỗ của Chúa Giê-su 3:13–4:11
4. Chức vụ của Chúa Giê-su tại Ga-li-lê 4:12–18:35
5. Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem 19:1–20:34
6. Tuần lễ cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem 21:1–27:66
7. Sự phục sinh và hiện ra của Chúa Giê-su 28:1-20