4

Đức Giê-su Chịu Cám Dỗ

(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)

1Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. 2Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả. 3Kẻ cám dỗ đến nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời hãy truyền bảo đá này biến thành bánh đi!”
4Ngài trả lời: “Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’ ”
5Rồi quỷ đem Ngài vào thành phố thánh, đặt Ngài đứng trên nóc đền thờ 6và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì Kinh Thánh chép:
  ‘Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ bảo vệ ngươi,
   Đỡ ngươi trên tay,
  Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’ ”
7Đức Giê-su trả lời: “Kinh Thánh cũng chép: ‘Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”
8Quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới với sự huy hoàng của chúng và nói: 9“Nếu ông quỳ xuống thờ lạy ta, ta sẽ ban cho ông tất cả.”
10Đức Giê-su trả lời: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”
11Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài.

Đức Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ Tại Vùng Ga-li-lê

(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)

12Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. 13Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. 14Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri I-sa đã loan báo:
  15“Xứ Sa-bu-luân và Nép-ta-li,
   Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,
   Là Ga-li-lê của người ngoại quốc.
  16Dân tộc đắm chìm trong bóng tối,
   Đã thấy ánh sáng rực rỡ
  Và ánh sáng đã chiếu rạng
   Trên những kẻ ở trong vùng đất chết tối tăm.”
17Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”

Chúa Gọi Bốn Môn Đệ Đầu Tiên

(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)

18Đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Đức Giê-su thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người, đang đánh cá dưới biển, vì họ làm nghề đánh cá. 19Ngài bảo: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.” 20Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.
21Đi một quãng nữa, Ngài thấy hai người khác là Gia-cơ, con Xê-bê-đê, và Giăng, em người, cả hai đang vá lưới trong thuyền với cha mình. Ngài cũng kêu gọi họ. 22Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài.

Chức Vụ Của Chúa

(Lu 6:17-19)

23Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng. 24Danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Sy-ri. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ bệnh tật như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt; Ngài đều chữa lành cho họ cả. 25Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đến theo Ngài.