Giới Thiệu

 Tiên tri Mi-ca sống đồng thời với tiên tri I-sa và đến từ Giu-đa, vương quốc miền nam. Mi-ca tin rằng Giu-đa cũng sẽ nếm chung số phận như vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc. Chúa sẽ trừng phạt họ vì sự bất công trong dân chúng, tuy nhiên sứ điệp hy vọng về tương lai của tiên tri Mi-ca thì rõ ràng hơn.
 Những sứ điệp quan trọng trong sách Mi-ca gồm có nền hòa bình thế giới dưới sự tể trị của Chúa; một vị vua vĩ đại từ dòng dõi vua Đa-vít sẽ đến để đem lại hòa bình cho đất nước Do Thái; người dân thì nên thi hành công bình, chính trực, yêu mến và vâng phục Chúa.

Bố Cục

1. Y-sơ-ra-ên và Giu-đa bị phán xét 1:1–3:12
2. Phục hồi và hòa bình 4:1–5:15
3. Sứ điệp cảnh cáo và hy vọng 6:1–7:20