4

Thành Giê-ru-sa-lem Trong Tương Lai

  1Trong những ngày đến,
   Hòn núi nơi dựng đền thờ của CHÚA
   Sẽ được lập vững vàng là núi cao nhất,
  Sẽ được nâng cao vượt khỏi các đồi,
   Và các dân sẽ đổ về đó.
2Nhiều quốc gia sẽ rủ nhau đến đó:
  “Nào, chúng ta hãy lên núi CHÚA,
   Chúng ta hãy lên đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
  Để Ngài dạy chúng ta đường lối Ngài,
   Để chúng ta bước đi trong các nẻo Ngài.
  Kinh luật sẽ ra từ núi Si-ôn,
   Và lời CHÚA từ thành Giê-ru-sa-lem.
  3Ngài sẽ xét xử giữa nhiều dân,
   Ngài sẽ phân xử các cường quốc xa xôi.
  Người ta sẽ lấy gươm rèn lưỡi cầy,
   Lấy giáo rèn dao tỉa cây.
  Chẳng còn nước nào giơ gươm lên nghịch cùng nước khác,
   Chẳng còn ai học tập chiến tranh nữa.
  4Ai nấy sẽ ngồi dưới gốc cây nho
   Và cây vả của riêng mình.
  Chẳng còn ai gây sợ hãi nữa.
   Chính CHÚA Vạn Quân đã phán.
  5Dù cho mọi dân, ai nấy bước đi
   Theo danh của thần mình,
  Chúng tôi vẫn cứ bước đi theo danh của CHÚA,
   Đức Chúa Trời chúng tôi, đời đời mãi mãi.”
  6CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
  Ta sẽ tập họp những người què,
   Ta sẽ gom góp những người lưu đày tản mát,
   Phải, những người Ta đã trừng phạt.
  7Ta sẽ lập những người què thành giống dân còn sót lại,
   Những người bị đày đi xa thành một nước hùng mạnh.”
  Và CHÚA sẽ trị vì họ tại núi Si-ôn,
   Từ nay cho đến đời đời.
  8Về phần ngươi, hỡi Tháp chăn bầy,
   Hỡi đồi Ô-phên, hỡi cô gái Si-ôn!
  Quyền thống trị ngày xưa sẽ trở về với ngươi,
   Vương quốc sẽ giao về cho cô gái Giê-ru-sa-lem.
  9Còn bây giờ, tại sao ngươi kêu than như thế?
   Trong nước ngươi không có vua sao?
  Hay là Đấng Cố Vấn ngươi đã mất rồi,
   Nên ngươi quặn thắt như đàn bà chuyển bụng?
  10Hỡi cô gái Si-ôn, hãy quặn thắt và sinh ra,
   Như đàn bà chuyển bụng,
  Vì bấy giờ ngươi sẽ ra khỏi thành,
   Ngươi sẽ cắm trại giữa đồng,
  Và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn.
   Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu,
  Tại đó CHÚA sẽ cứu chuộc ngươi
   Khỏi tay kẻ thù ngươi.
  11Nhưng bây giờ, nhiều quốc gia
   Tập họp lại nghịch cùng ngươi.
  Chúng nói: “Hãy để cho Si-ôn bị ô uế,
   Chúng ta hãy nhìn nó hả hê.”
  12Nhưng chúng không biết
   Chương trình của CHÚA,
  Chúng không hiểu ý định Ngài,
   Vì Ngài gom chúng lại như lúa mới cắt gom vào sân đạp lúa.
  13Hỡi cô gái Si-ôn, hãy đạp cho nhanh,
   Vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt,
  Vó chân ngươi nên đồng;
   Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc,
  Và ngươi sẽ hiến cho CHÚA, bằng cách tuyệt diệt lợi phi nghĩa của chúng,
   Sức mạnh và quyền thế của chúng, ngươi sẽ dâng cho Chúa của toàn thế giới.