5

Lãnh Tụ Từ Bết-lê-hem

  1Bây giờ, hỡi đạo quân nữ, hãy sắp xếp đội ngũ ngươi,
   Chúng ta bị vây hãm!
  Chúng nó dùng gậy đánh vào má
   Người cầm quyền dân Y-sơ-ra-ên.
  2Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,
   Ngươi thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa,
  Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người,
   Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên,
  Gốc tích người từ thuở trước,
   Từ những ngày xa xưa.
  3Vì thế Ngài phó mặc dân Ngài
   Cho đến khi người nữ chuyển bụng đã sinh con,
  Và anh em người còn lại quay trở về
   Với con cái Y-sơ-ra-ên.
  4Người sẽ đứng vững và chăn bầy mình,
   Nhờ sức mạnh của CHÚA,
   Nhờ uy danh CHÚA, Đức Chúa Trời người.
  Dân Ngài sẽ sống yên ổn,
   Vì bấy giờ khắp đầu cùng đất sẽ tôn trọng người.
   5Người sẽ mang bình an đến,
  Nếu quân A-si-ri xâm nhập lãnh thổ chúng tôi,
   Nếu chúng giẫm lên các đền đài chúng tôi,
  Chúng tôi sẽ dấy lên đầy đủ người lãnh đạo tài giỏi
   Nghịch lại chúng.
  6Những người này sẽ dùng gươm mà chăn lãnh thổ A-si-ri,
   Gươm tuốt ra khỏi vỏ mà chăn lãnh thổ của Nim-rốt.
  Người sẽ giải cứu chúng tôi khỏi quân A-si-ri
   Khi chúng xâm nhập lãnh thổ chúng tôi,
   Khi chúng giẫm lên bờ cõi chúng tôi.

Dân Sót Lại Sẽ Cai Trị Các Dân Tộc

  7Lúc ấy dân sót lại của Gia-cốp,
   Ở giữa nhiều dân tộc,
  Khác nào sương móc từ CHÚA,
   Khác nào mưa rơi xuống cây cỏ.
  Dân ấy không trông cậy vào loài người,
   Cũng không trông đợi nơi con người tạo vật.
  8Lúc ấy dân sót lại của Gia-cốp giữa các nước,
   Ở giữa nhiều dân tộc,
  Khác nào sư tử ở giữa các thú dữ trong rừng,
   Khác nào sư tử tơ giữa các bầy chiên.
  Sư tử đi ngang qua, giầy đạp, cắn xé,
   Không ai cứu chiên thoát khỏi được.
  9Tay ngươi sẽ giơ cao lên chiến thắng kẻ chống đối,
   Và mọi kẻ thù ngươi sẽ bị diệt trừ.

Tẩy Sạch Dân Chúa

  10CHÚA phán: “Trong ngày ấy,
  Ta sẽ diệt trừ các ngựa chiến khỏi giữa các ngươi,
   Ta sẽ phá hủy các xe chiến mã của các ngươi;
  11Ta sẽ diệt trừ các thành phố trong lãnh thổ ngươi,
   Ta sẽ phá sập mọi đồn lũy ngươi;
  12Ta sẽ diệt trừ phép phù thủy khỏi tay ngươi,
   Ngươi sẽ không còn người bói toán nữa;
  13Ta sẽ diệt trừ các thần tượng ngươi,
   Các trụ đá khỏi giữa các ngươi,
  Ngươi sẽ không còn quỳ lạy
   Vật tay ngươi làm ra nữa;
  14Ta sẽ nhổ sạch các trụ gỗ A-sê-ra khỏi giữa các ngươi,
  Ta sẽ hủy phá các khu đền miếu của các ngươi;
  15Trong cơn phẫn nộ sôi sục, Ta sẽ báo trả tội ác
   Các dân tộc không chịu vâng phục Ta.”