6

Chúa Buộc Tội Dân Y-sơ-ra-ên

  1Hãy lắng nghe lời CHÚA phán,
  Lạy Chúa, xin Ngài công bố bản cáo trạng trước mặt các núi,
   Xin Ngài cho các đồi nghe tiếng Ngài.
  2Hỡi các núi, hãy lắng nghe bản cáo trạng của CHÚA,
   Hỡi các nền đời đời của đất, hãy lắng nghe,
  Vì CHÚA có lời buộc tội dân Ngài,
   Ngài sẽ chứng tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên biết phần phải thuộc về Ngài.
  3Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì hại ngươi?
   Ta đã chất gánh nặng gì trên ngươi? Hãy khiếu nại đi!
  4Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
   Ta đã chuộc ngươi ra khỏi cảnh nô lệ,
  Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am
   Dẫn đường ngươi.
  5Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại
   Điều Ba-lác, vua Mô-áp, mưu toan,
   Và thể nào Ba-la-am, con Bê-ô, đáp lại hắn.
  Hãy nhớ lại đoạn đường từ Si-tim đến Ginh-ganh,
   Rồi các ngươi sẽ nhận ra công việc cứu rỗi của CHÚA.

Nếp Sống Đẹp Lòng Chúa

  6Tôi sẽ đem lễ vật gì đến dâng cho CHÚA,
   Khi tôi quỳ lạy Đức Chúa Trời trên cao?
  Hay là tôi dâng Ngài tế lễ thiêu
   Bằng bê con một tuổi?
  7CHÚA có vui lòng nhận hàng ngàn chiên đực,
   Hàng vạn suối dầu ô-liu không?
  Hay là tôi dâng con đầu lòng thay cho vi phạm tôi,
   Dâng bông trái của thân tôi làm sinh tế chuộc tội?
  8Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,
   Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,
  Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,
   Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.

Chúa Trừng Phạt Dân Ngài

  9Người khôn ngoan kính sợ danh Ngài.
   CHÚA phán với dân trong thành;
   Hãy lắng nghe, hỡi các người đang tập họp trong thành!
  10Lẽ nào Ta bỏ qua của cải gian tà chứa trong nhà gian ác,
   Và ê-pha non đáng rủa sả kia?
  11Lẽ nào Ta tha thứ cân đĩa gian ác,
   Và bao đựng quả cân gian xảo?
  12Người giàu trong thành đầy dẫy sự bạo ngược,
   Dân cư trong thành phố nói điều giả dối,
   Lưỡi trong miệng họ chỉ là xảo quyệt.
  13Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho thật đau,
   Khiến ngươi hao mòn vì cớ tội lỗi ngươi.
  14Ngươi sẽ ăn mà không no,
   Vì bệnh kiết lỵ sẽ hoành hành trong ruột ngươi.
  Ngươi sẽ mang thai đến kỳ nhưng không sinh con được,
   Con nào ngươi sinh được Ta sẽ giao cho lưỡi gươm.
  15Ngươi sẽ gieo giống, nhưng không được gặt,
   Ngươi sẽ ép hạt ô-liu, nhưng không được xức dầu,
   Ngươi sẽ ép nho làm rượu mới, nhưng không được uống.
  16Ngươi tuân giữ luật lệ của Ôm-ri,
   Làm theo mọi lề thói nhà A-háp,
   Đi theo các mưu chước của chúng.
  Vậy nên Ta sẽ khiến ngươi thành vật kinh hoàng,
   Dân cư trong thành sẽ bị huýt gió chế nhạo,
   Ngươi sẽ chuốc lấy sự nhục nhã cho dân Ta.