Giới Thiệu

 Nhã Ca là sách bao gồm một số bài thơ tình cảm, hầu hết theo thể thi ca đối đáp giữa một người nam với một thiếu nữ hay ngược lại. Nhiều bản dịch gọi sách này là Bài Ca của Sa-lô-môn theo đề tựa tiếng Do Thái.
 Những bài ca này thường được những người Do Thái giải nghĩa như là hình ảnh nói lên mối liên quan giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Những tín hữu Cơ Đốc giải nghĩa chúng như hình ảnh nói lên mối tương giao giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh Ngài.

Bố Cục

1. Bài ca thứ nhất 1:1–2:7
2. Bài ca thứ hai 2:8–3:5
3. Bài ca thứ ba 3:6–5:1
4. Bài ca thứ tư 5:2–6:3
5. Bài ca thứ năm 6:4–8:4
6. Bài ca thứ sáu 8:5-14