6

CHÚA Đáp Lại Lòng Ăn Năn Chân Thật

  1Nào, chúng ta hãy quay về với CHÚA,
   Vì dù Ngài đã xé nát chúng ta,
   Nhưng Ngài sẽ chữa lành,
  Dù Ngài đã đánh chúng ta,
   Nhưng Ngài sẽ băng bó lại.
  2Sau hai ngày, Ngài sẽ chữa lành chúng ta,
   Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy,
   Cho chúng ta sống trước mặt Ngài.
  3Chúng ta hãy tìm biết,
   Hãy gắng sức tìm biết CHÚA.
  Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài, và đến với chúng ta,
   Chắc chắn như hừng đông đến,
  Như mưa đầu mùa thu, như mưa cuối mùa xuân,
   Tưới nhuần đất đai.

Dân Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Phản Bội

  4Hỡi Ép-ra-im, Ta phải làm gì với con đây?
   Hỡi Giu-đa, Ta phải làm gì với con đây?
  Tình yêu của các con đối với Ta khác nào sương mù buổi sáng,
   Khác nào sương móc chóng tan.
  5Vì thế, Ta đã chặt các con ra từng khúc qua lời các tiên tri,
   Ta đã giết các con qua lời từ miệng Ta;
   Sự xét đoán của Ta chiếu rạng như ánh sáng.
  6Vì Ta vui nhận tình yêu chân thành chứ không phải sinh tế,
   Và sự hiểu biết Đức Chúa Trời thay vì tế lễ toàn thiêu.
  7Nhưng chúng nó vi phạm giao ước Ta tại A-đam,
   Chúng phản bội Ta tại đó.
  8Ga-la-át là thành phố của những người phạm tội ác,
   Vết chân họ đầy máu.
  9Bọn thầy tế lễ mai phục giống như
   Băng trộm cướp,
  Chúng giết người trên đường đến Si-chem!
   Thật chúng phạm tội ác ô nhục!
  10Ta đã thấy một việc ghê rợn
   Giữa dân Y-sơ-ra-ên:
  Ép-ra-im gian dâm tại đó,
   Y-sơ-ra-ên bị ô uế.
  11Về phần con, hỡi Giu-đa,
   Ta cũng đã định cho con một mùa gặt.