8

Gieo Gió, Gặt Bão

  1Hãy đưa tù và lên miệng!
   Kẻ thù như chim đại bàng đáp xuống nhà CHÚA!
  Vì chúng nó bội giao ước Ta,
   Và phạm Kinh Luật Ta.
  2Chúng kêu cầu Ta:
   Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Chúng con nhận biết Ngài!
  3Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đấng Toàn Thiện,
   Kẻ thù sẽ đuổi theo nó.
  4Chúng tôn người làm vua, nhưng không hỏi ý Ta,
   Chúng lập người làm quan, nhưng không cho Ta biết.
  Chúng dùng bạc vàng
   Đúc thần tượng,
   Để rồi thần tượng sẽ bị hủy diệt.
  5Hỡi Sa-ma-ri, bò con ngươi đã bị vứt bỏ rồi!
   Cơn phẫn nộ Ta cháy phừng nghịch lại chúng nó.
  Chúng nó phải chịu tội cho đến bao giờ?
   6Vì bò con này là từ Y-sơ-ra-ên mà ra.
  Một người thợ thủ công đã đẽo gọt nó;
   Nó không phải là Đức Chúa Trời.
  Thật, bò con của Sa-ma-ri
   Sẽ bị đập nát ra từng mảnh.
  7Chúng gieo gió,
   Chúng sẽ gặt bão.
  Cây lúa không nẩy hạt,
   Không thể nào chế ra bột được.
  Nếu có chăng,
   Dân xa lạ sẽ ăn nuốt hết.
  8Y-sơ-ra-ên bị ăn nuốt.
   Bây giờ, chúng ở giữa các dân tộc khác,
   Giống như một vật vô dụng.
  9Vì chúng đã chạy sang A-si-ri;
   Ép-ra-im giống như con lừa rừng cô độc,
   Mua chuộc tình nhân.
  10Dù chúng có mua chuộc được các dân khác,
   Ngay bây giờ, Ta sẽ thâu góp chúng lại,
  Để rồi, chẳng còn bao lâu nữa, chúng sẽ oằn oại
   Dưới gánh nặng của vua và các nhà lãnh đạo.
  11Khi Ép-ra-im lập nhiều bàn thờ để dâng tế lễ chuộc tội,
   Chính các bàn thờ đó gây cho nó phạm tội.
  12Dù Ta có viết Kinh Luật Ta cho nó đến vạn lần,
   Kinh Luật Ta vẫn xa lạ đối với nó.
  13Dù chúng dâng sinh tế như món quà yêu thương,
   Dù chúng ăn thịt sinh tế,
   CHÚA vẫn không chấp nhận chúng.
  Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng,
   Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.
   Chúng sẽ trở về Ai-cập.
  14Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình,
   Lo xây dựng đền đài.
   Giu-đa cũng xây thêm nhiều thành kiên cố.
  Nhưng Ta sẽ sai lửa đốt cháy thành,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài.