Giới Thiệu

 Sách Phục Truyền gồm những cuộc nói chuyện của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên tại vùng Mô-áp, nơi họ dừng chân sau một cuộc hành trình lâu dài trong sa mạc và sửa soạn vào miền đất hứa Ca-na-an.
 Một số vấn đề quan trọng được ghi lại trong sách:
 1. Môi-se nhắc lại những biến cố trọng đại trong bốn mươi năm qua và kêu gọi dân chúng vâng lời, trung tín với Chúa.
 2. Môi-se nhắc nhở dân chúng Mười Điều Răn của Chúa và nhấn mạnh đến sự tận hiến thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.
 3. Môi-se nhắc lại giao ước thánh giữa Chúa và người Do Thái, khuyên họ chuyên tâm giữ giao ước.
 4. Giô-suê được lập lên kế thừa lãnh đạo tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se qua đời tại Mô-áp.
 Chủ đề lớn của sách là Đức Chúa Trời đã yêu thương, giải cứu và ban phước cho tuyển dân của Ngài vì thế họ nên ghi nhớ, yêu thương và trung tín với Ngài để được phước.
 Câu Kinh Thánh được Chúa Giê-su trích và gọi là điều răn vĩ đại nhất là 6:4-6.

Bố Cục

1. Bài diễn thuyết thứ nhất của Môi-se 1:1–4:49
2. Bài diễn thuyết thứ hai của Môi-se 5:1–26:19
  a. Mười Điều Răn 5:1–10:22
  b. Các luật lệ và lời cảnh cáo 11:1–26:19
3. Lời dặn dò trước khi vào đất hứa 27:1–28:68
4. Nhắc nhở giữ Giao Ước 29:1–30:20
5. Lời cuối cùng của Môi-se 31:1–33:29
6. Môi-se qua đời 34:1-12