Giới Thiệu

 Câu chuyện của Ru-tơ xảy ra vào thời các thẩm phán. Ru-tơ là một phụ nữ Mô-áp lấy chồng Y-sơ-ra-ên. Sau khi chồng qua đời Ru-tơ vẫn trung thành với mẹ chồng và tận hiến cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sau đó Ru-tơ tái giá với một người bà con của chồng và trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái.
 Vào thời các thẩm phán dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời và gặp nhiều tai họa. Trong khi đó câu chuyện Ru-tơ cho thấy một người đàn bà ngoại quốc đến với Đức Chúa Trời và trở thành một phần của tuyển dân Ngài.

Bố Cục

1. Na-ô-mi và Ru-tơ trở về Bết-lê-hem 1:1-22
2. Ru-tơ gặp Bô-ô 2:1–3:18
3. Bô-ô cưới Ru-tơ 4:1-22