Giới Thiệu

 Sách Sáng Thế là sách nói về cuộc sáng tạo vũ trụ, nguồn gốc của loài người, tội lỗi, sự đau khổ trên thế giới và cách Đức Chúa Trời đối xử với loài người. Sách Sáng Thế có thể được chia thành hai phần chính:
 1. Chương 1–11 Cuộc sáng tạo thế giới và lịch sử nhân loại thời cổ đại. Phần Kinh Thánh này nói về thủy tổ loài người, A-đam và Ê-va, Ca-in và A-bên, Nô-ê và trận đại hồng thủy, biến cố tháp Ba-bên.
 2. Chương 12–50 Lịch sử tổ tiên người Do Thái. Quốc tổ của người Do Thái là Áp-ra-ham, gương đức tin và sự tuân phục Đức Chúa Trời của ông. Thứ đến là câu chuyện của Y-sác, con trai Áp-ra-ham, Gia-cốp (hay Y-sơ-ra-ên), cháu nội Áp-ra-ham và mười hai con trai của Gia-cốp tức là mười hai tộc trưởng của mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. Cuộc đời của Giô-sép, một trong mười hai con trai của Gia-cốp được ghi nhận; câu chuyện này dẫn đến việc Gia-cốp và gia đình xuống sống ở Ai-cập.
 Mặc dù sách Sáng Thế nói về cuộc sống của một số người nhưng thực ra sách nói về hoạt động của Đức Chúa Trời. Trước hết sách xác nhận rằng Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và kết thúc với lời hứa rằng Ngài vẫn tiếp tục quan tâm đến loài người. Nhân vật chính của sách Sáng Thế là Đức Chúa Trời; Ngài xét xử và trừng phạt những kẻ phạm tội, hướng dẫn, giúp đỡ dân Ngài. Sách cổ này ghi chép lịch sửđức tin của một dân tộc và giúp gìn giữ, duy trì đức tin ấy sống mãi.

Bố Cục

1. Cuộc sáng tạo vũ trụ và loài người 1:1–2:25
2. Tội lỗi và sự đau khổ 3:1-24
3. Từ A-đam đến Nô-ê 4:1–5:32
4. Nô-ê và trận đại hồng thủy 6:1–10:32
5. Tháp Ba-bên 11:1-9
6. Từ Sam đến Áp-ra-ham 11:10-32
7. Các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp 12:1–35:29
8. Dòng dõi Ê-sau 36:1-43
9. Giô-sép và các anh em người 37:1–45:28
10. Dân Y-sơ-ra-ên tại Ai-cập 46:1–50:26