13

Áp-ram Và Lót Chia Tay

1Vậy, Áp-ram từ Ai-cập đi lên cùng với vợ, Lót và tất cả tài sản mình, đến Nê-ghép. 2Áp-ram trở nên rất giầu có về gia súc, bạc và vàng.
3Từ xứ Nê-ghép, ông tiếp tục cuộc hành trình đến Bê-tên, địa điểm ông hạ trại lần trước, giữa hai thành Bê-tên và A-hi, 4là nơi ông đã lập bàn thờ đầu tiên. Tại đây, Áp-ram cầu khẩn danh CHÚA.
5Lót cùng di chuyển với Áp-ram, ông cũng có các bầy chiên, bầy bò và lều trại. 6Đất đai không đủ chỗ cho họ sống chung vì tài sản họ quá nhiều nên không còn sống chung được nữa. 7Có sự tranh chấp nổi lên giữa người chăn súc vật của Áp-ram và của Lót. Lúc đó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sết sống ở trong xứ.
8Áp-ram nói với Lót: “Không nên có tranh chấp giữa bác và cháu, giữa những người chăn súc vật của bác và của cháu, vì chúng ta là bà con với nhau. 9Cả xứ ở trước mặt cháu đó; chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái bác sẽ qua bên phải, nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ qua bên trái.”
10Lót ngước mắt lên và nhìn thấy toàn thể đồng bằng của sông Giô-đanh, trước khi CHÚA hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, có nước xanh tươi như vườn của Đức Chúa Trời, như đất Ai-cập, đến tận thành Xoa, 11nên Lót chọn cho mình toàn thể đồng bằng sông Giô-đanh và dời về hướng đông. Hai bác cháu chia tay nhau. 12Áp-ram định cư trong đất Ca-na-an, và Lót định cư trong các thành của đồng bằng, ông đóng trại gần Sô-đôm. 13Dân thành Sô-đôm lúc bấy giờ rất gian ác, tội lỗi nghịch lại CHÚA.
14Sau khi Lót bỏ đi, CHÚA nói với Áp-ram: “Từ chỗ con đang ở, con hãy ngước mắt lên nhìn bốn hướng đông, tây, nam, bắc. 15Tất cả đất đai con nhìn thấy Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời. 16Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông đảo như bụi trên mặt đất, ai đếm được bụi trên đất thì có thể đếm được dòng dõi của con. 17Con hãy đứng lên, đi dọc ngang khắp xứ vì Ta ban nó cho con.”
18Áp-ram dời trại đi đến sống gần những cây sồi ở Mam-rê tại Hếp-rôn và lập một bàn thờ CHÚA.