3

Loài Người Bị Cám Dỗ Và Phạm Tội

1Trong tất cả các thú rừng mà CHÚA, Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?”
2Người nữ đáp cùng rắn: “Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, 3nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: Các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết!”
4Rắn bảo người nữ: “Chắc chắn không chết đâu! 5Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác.”
6Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. 7Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân.
8Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. A-đam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt CHÚA, Đức Chúa Trời. 9CHÚA, Đức Chúa Trời gọi A-đam hỏi: “Con ở đâu?”
10A-đam thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn nên sợ vì con trần truồng nên trốn!”
11Đức Chúa Trời hỏi: “Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta dặn đừng ăn phải không?”
12A-đam thưa: “Người nữ Ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi!”
13CHÚA, Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?”
 Người nữ thưa: “Con rắn lừa gạt con nên con ăn!”
14CHÚA, Đức Chúa Trời bảo con rắn:
  “Vì mầy đã làm điều đó nên mày bị rủa sả giữa tất cả các loài gia súc và thú rừng.
  Mày sẽ bò bằng bụng
   Và ăn bụi đất trọn đời.
  15Ta sẽ làm cho mầy và người nữ,
   Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.
  Người ấy sẽ chà đạp đầu mầy,
   Còn mầy sẽ cắn gót chân Người.”
16Ngài nói với người nữ:
  “Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén,
   Con sẽ đau đớn khi sinh nở;
  Dục vọng con sẽ hướng về chồng
   Và chồng sẽ quản trị con!”
17Ngài phán với A-đam:
 “Vì con đã nghe lời vợ, ăn trái cây Ta đã truyền lệnh đừng ăn nên đất đai bị rủa sả vì con;
  Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn.
  18Đất sẽ sinh các loài gai góc
   Và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng.
  19Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn,
  Cho đến ngày con trở về đất,
   Vì con từ đất mà ra.
  Vì con là bụi đất,
   Con sẽ về với đất bụi!”
20A-đam đặt tên vợ là Ê-va, vì nàng sẽ là mẹ của cả loài người.
21CHÚA, Đức Chúa Trời lấy da thú làm áo mặc cho A-đam và vợ người. 22CHÚA, Đức Chúa Trời phán: “Này, loài người đã trở nên một bậc giống như chúng ta, biết phân biệt thiện ác, bây giờ coi chừng nó cũng đưa tay ra hái trái cây sự sống mà ăn và sống mãi mãi!” 23Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời đuổi A-đam ra khỏi vườn Ê-đen để canh tác đất đai vì loài người từ đó mà ra. 24Ngài đuổi loài người ra và đặt các chê-ru-bim và một thanh gươm sáng lòa đưa qua đưa lại ở phía đông vườn Ê-đen để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống.