Giới Thiệu

 Tiên tri Sô-phô-ni thi hành chức vụ vào cuối thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên, trước khi vua Giô-si-a khởi xướng cuộc cải cách tôn giáo năm 621 (xem 2 Vua 23:1-30). Trong vương quốc Giu-đa lúc bấy giờ có những người tự hỏi Đức Chúa Trời có quan tâm đến hành vi cử chỉ của con người và có thật sự tể trị lịch sử nhân loại không. Tiên tri Sô-phô-ni công bố Đức Chúa Trời tể trị lịch sử. Ngài sẽ phán xét dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, Ngài sẽ hủy diệt các dân tộc láng giềng, Ngài sẽ khôi phục Giê-ru-sa-lem sau khi diệt trừ kẻ ác, và Ngài sẽ chừa lại trong xứ một số dân có lòng nhu mì và khiêm nhường với mục đích biến đổi toàn thể nhân loại. Tiên tri Sô-phô-ni nhấn mạnh rằng con dân Chúa không thể giữ mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời nếu họ không loại bỏ giữa vòng họ những kẻ đặt ý riêng của mình lên trên sự vâng lời Chúa. Ông đặc biệt chú ý đến những người nhu mì khiêm nhường trong xứ.

Bố Cục

1. Ngày CHÚA phán xét 1:1–2:3
2. Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt kẻ thù của Giu-đa 2:4-15
3. Đức Chúa Trời sẽ khôi phục dân Ngài 3:1-20