3

Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài

  1Khốn thay cho thành phản loạn, ô uế,
   Áp bức dân mình!
  2Nó không nghe lời,
   Không chịu sửa dạy,
  Không tin cậy CHÚA,
   Không kêu cầu Đức Chúa Trời mình.
  3Các quan chức trong thành
   Là sư tử gầm rống,
  Các thẩm phán là chó sói săn mồi ban đêm,
   Không để dành chi đến sáng mai.
  4Các tiên tri ba hoa khoác lác,
   Nói điều dối gạt.
  Các thầy tế lễ làm ô uế đền thánh,
   Bóp méo Kinh Luật.
  5Nhưng CHÚA là Đấng công chính ngự giữa thành,
   Ngài không làm điều ác.
  Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành sự phán xét,
   Không hề sai hẹn như buổi rạng đông.
   Nhưng kẻ ác không biết xấu hổ.
  6CHÚA phán:
  “Ta đã hủy diệt các dân tộc,
   Phá đổ các tháp ở góc tường thành có lỗ châu mai.
  Ta làm cho đường sá hoang vu,
   Không người qua lại.
  Ta khiến cho thành phố tiêu điều,
   Không một bóng người, không ai cư ngụ.
  7Ta nghĩ thầm: ‘Chắc chắn dân Ta sẽ kính sợ Ta,
   Chúng sẽ chịu sửa dạy.
  Chúng sẽ không quên
   Mọi điều Ta làm cho chúng.’
  Nhưng rồi chúng lại càng sốt sắng làm mọi việc gian ác.”
  8CHÚA phán: “Vì thế, các ngươi hãy chờ Ta,
   Chờ ngày Ta chổi dậy làm nhân chứng buộc tội.
  Vì Ta đã quyết định án phạt: Ta sẽ quy tụ các dân,
   Tập họp các vương quốc lại,
  Để trút xuống đầu chúng cơn phẫn nộ của Ta,
   Trút sạch cơn giận của Ta,
  Vì lửa ghen của Ta sẽ thiêu nuốt cả đất.”

Đức Chúa Trời Sẽ Biến Đổi Muôn Dân

  9“Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân,
   Ban cho họ môi miệng tinh sạch,
  Để tất cả đều kêu cầu danh Ta, là CHÚA,
   Và cùng nhau chung vai phụng thờ Ta.
  10Những người cầu khẩn Ta,
   Tức con dân Ta đã bị tản mác tận bên kia sông Ê-thi-ô-bi,
   Sẽ dâng lễ vật cho Ta.
  11Ngày ấy, con sẽ khỏi phải xấu hổ
   Về mọi điều ác con đã phạm nghịch cùng Ta,
  Vì bấy giờ, Ta sẽ loại bỏ khỏi con
   Những kẻ dương dương tự đắc,
  Và con sẽ không còn ngạo mạn nữa
   Trên núi thánh của Ta.
  12Nhưng Ta sẽ chừa lại giữa vòng con
   Một nhóm dân nghèo nàn khốn khổ,
  Và chúng sẽ nương náu mình trong danh CHÚA.
  13Dân sót lại của Y-sơ-ra-ên
   Sẽ không làm điều ác,
   Không nói điều gian dối,
  Không có miệng lưỡi phỉnh gạt.
  Thật chúng sẽ như chiên được ăn cỏ thỏa thuê
   Và nằm ngủ bình an,
   Không ai làm cho chúng sợ hãi.”

Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài

  14Hỡi Si-ôn, thành phố đáng thương, hãy ca hát!
   Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy reo mừng!
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành phố đáng thương,
   Hãy hết lòng mừng vui hớn hở!
  15CHÚA sẽ cất án phạt khỏi ngươi,
   Ngài sẽ dẹp bỏ kẻ thù ngươi.
  CHÚA là Vua của Y-sơ-ra-ên, ngự giữa ngươi,
   Ngươi không cần phải sợ tai ương nữa.
  16Ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:
  “Hỡi Si-ôn, đừng sợ!
   Đừng ngã lòng!
  17CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,
   Ngài có quyền giải cứu.
  Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,
   Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươi
   Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,
  18Như người ta vui mừng trong ngày lễ.”
  CHÚA phán:
  “Ta sẽ cất bỏ tai ách khỏi con,
   Để con khỏi phải chịu nhục nhã nữa.
  19Này, lúc bấy giờ, Ta sẽ phạt mọi kẻ bức hiếp con.
  Ta sẽ cứu chữa những kẻ yếu đau què quặt,
   Ta sẽ tập họp những kẻ lưu đày tản mát,
  Ta sẽ biến sự xấu hổ của con thành tiếng tăm lừng lẫy,
   Và mọi người khắp đất sẽ ca ngợi con.
  20Lúc ấy, khi Ta tập họp các con lại,
   Ta sẽ đem các con về.
  Thật, Ta sẽ cho các con tiếng tăm lừng lẫy,
   Và mọi dân khắp đất sẽ ca ngợi các con.
  Ta sẽ phục hồi vận mạng các con,
   Và chính mắt các con sẽ xem thấy.”
  CHÚA phán vậy.