100

Thánh Thi Cảm Tạ

  1Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA.
   2Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;
   Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài.
  3Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời.
   Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;
   Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài
  4Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
   Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;
   Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.
  5Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;
   Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.