111

Ca Ngợi CHÚA

  1Ha-lê-lu-gia!
  Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA
   Giữa hội của những người ngay thẳng.
  2Các việc của CHÚA đều vĩ đại;
   Tất cả những ai yêu thích những việc ấy đều nên suy gẫm.
  3Công việc của Ngài vinh hiển và uy nghi,
   Đức công chính của Ngài còn đến muôn đời.
  4Ngài làm những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ.
   CHÚA ban ân huệ và có lòng thương xót.
  5Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài;
   Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước Ngài.
  6Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài những công việc quyền năng
   Bằng cách ban cho họ những sản nghiệp của các nước.
  7Công việc của tay Ngài là trung tín và công bình;
   Mọi mạng lệnh của Ngài đều đáng tin cậy,
  8Được vững lập đời đời để thi hành
   Trong sự chân thật và ngay thẳng.
  9Ngài ban cho dân Ngài sự cứu chuộc;
   Ngài truyền lập giao ước Ngài đến đời đời.
   Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ.
  10Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan.
   Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngài được nhiều sáng suốt.
   Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời.