112

Phước Của Người Kính Sợ Chúa

  1Ha-lê-lu-gia!
  Phước cho người nào kính sợ CHÚA;
   Rất thích làm theo các điều răn của Ngài.
  2Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ;
   Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.
  3Của cải và giàu có ở trong nhà người;
   Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.
  4Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người ngay thẳng,
   Tức là người ban ân huệ, có lòng thương xót và công chính.
  5Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn,
   Là người điều hành công việc mình một cách công bình.
  6Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển,
   Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời.
  7Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;
   Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.
  8Người vững tâm, không sợ hãi;
   Cho đến khi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù.
  9Người bố thí rộng rãi cho người nghèo khó;
   Sự công chính của người sẽ còn mãi mãi;
   Uy lực người sẽ được nâng cao trong vinh hiển.
  10Kẻ ác sẽ thấy và tức giận;
   Nghiến răng và chết mất.
   Tham vọng của những kẻ ác sẽ tiêu tan.