114

Kỷ Niệm Cuộc Xuất Hành Khỏi Ai-cập

  1Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập,
   Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.
  2Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài,
   Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.
  3Biển thấy và chạy trốn;
   Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.
  4Các núi nhảy lên như chiên đực;
   Các đồi nhảy vọt như chiên con.
  5Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn?
   Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?
  6Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực;
   Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?
  7Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa;
   Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;
  8Đấng biến tảng đá thành ao nước;
   Đá cứng thành suối nước.