115

  1Không phải chúng tôi, lạy CHÚA, không phải chúng tôi;
   Nhưng vinh quang xứng đáng thuộc về danh Chúa,
   Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài.
  2Tại sao các nước dám hỏi rằng:
   Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu?
  3Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời,
   Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
  4Các tượng thần của chúng nó là bạc và vàng;
   Là sản phẩm do tay người làm ra.
  5Các tượng ấy có miệng nhưng không nói được,
   Có mắt nhưng không thấy;
  6Có tai nhưng không nghe được,
   Có mũi nhưng không ngửi;
  7Có tay nhưng không cảm thấy gì,
   Có chân nhưng không đi;
   Và cuống họng không có tiếng thở.
  8Những kẻ tạc các tượng thần sẽ trở nên giống như các tượng ấy;
   Và tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy cũng như vậy.
  9Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy nơi CHÚA;
   Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.
  10Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy nơi CHÚA;
   Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.
  11Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy nơi CHÚA;
   Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.
  12CHÚA lưu tâm đến chúng ta và sẽ chúc phước cho chúng ta.
   Ngài sẽ chúc phước cho nhà Y-sơ-ra-ên;
   Ngài sẽ chúc phước cho nhà A-rôn.
  13Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ CHÚA,
   Cả lớn lẫn nhỏ.
  14Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng,
   Cả các ngươi và con cháu các ngươi.
  15Nguyện các ngươi được CHÚA ban phước,
   Là Đấng làm nên trời và đất.
  16Các tầng trời cao nhất thuộc về CHÚA
   Nhưng Ngài ban đất cho loài người.
  17Những kẻ chết không ca ngợi CHÚA;
   Mọi kẻ đi xuống Âm Phủ cũng không.
  18Nhưng chúng tôi sẽ ca tụng CHÚA
   Từ nay cho đến đời đời.
  Ha-lê-lu-gia!