116

Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ Chúa Vì Được Cứu Thoát Chết

  1Tôi yêu mến CHÚA
   Vì Ngài nghe lời cầu xin của tôi.
  2Suốt đời, tôi cầu khẩn Chúa
   Vì Ngài lắng tai nghe tôi.
  3Dây Tử Thần buộc quanh tôi,
   Sự đau đớn của Âm Phủ nắm lấy tôi;
   Tôi đau khổ và sầu não;
  4Nên tôi cầu khẩn danh CHÚA:
   Lạy CHÚA, xin giải cứu linh hồn tôi.
  5CHÚA công chính và ban ân huệ;
   Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.
  6CHÚA gìn giữ người chân thật;
   Khi tôi bị nguy khốn Ngài giải cứu tôi.
  7Hỡi linh hồn ta, hãy an tâm trở lại,
   Vì CHÚA đối xử rộng rãi cùng ngươi.
  8Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,
   Mắt tôi khỏi giọt lệ
   Và chân tôi khỏi vấp ngã.
  9Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚA
   Trong đất người sống.
  10Tôi vẫn tin dù tôi nói:
   Tôi đau khổ vô cùng.
  11Trong khi lo sợ tôi nói:
   Mọi người phàm đều không đáng tin cậy.
  12Tôi sẽ lấy gì đền đáp CHÚA
   Về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi?
  13Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên,
   Và cầu khẩn danh CHÚA.
  14Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyện
   Cho CHÚA trước mặt toàn dân Ngài.
  15Sự chết của các thánh Ngài
   Là quý báu trước mặt CHÚA.
  16Lạy CHÚA, chính tôi là tôi tớ Chúa,
   Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của đầy tớ gái Ngài.
   Ngài đã giải phóng tôi khỏi gông cùm.
  17Tôi sẽ dâng sinh tế tạ ơn Ngài
   Và cầu khẩn danh CHÚA.
  18Tôi sẽ hoàn thành các lời tôi hứa nguyện cho CHÚA
   Trước mặt toàn dân Ngài;
  19Trong sân đền CHÚA
   Ở giữa Giê-ru-sa-lem.
  Ha-lê-lu-gia!