117

Toàn Thế Giới Hãy Ca Ngợi CHÚA

  1Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA.
   Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài.
  2Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao;
   Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi.
  Ha-lê-lu-gia!