118

Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ Vì Chiến Thắng

  1Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
   Vì tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời.
  2Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng:
   Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời.
  3Nguyện gia tộc thầy tế lễ A-rôn nói rằng:
   Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời.
  4Nguyện những người thờ kính CHÚA nói rằng:
   Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời.
  5Trong lúc hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA,
   CHÚA đáp lời tôi và cho tôi được thung dung.
  6CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ.
   Người phàm sẽ làm chi tôi?
  7CHÚA ở cùng và giúp đỡ tôi,
   Tôi sẽ nhìn đắc thắng trên những kẻ ghét tôi.
  8Nương náu mình nơi CHÚA
   Tốt hơn là tin cậy loài người.
  9Nương náu mình nơi CHÚA
   Tốt hơn là tin cậy vua chúa.
  10Mọi nước đều bao vây tôi,
   Nhờ danh CHÚA tôi diệt chúng nó.
  11Chúng bao phủ tôi mọi phía,
   Phải, chúng bao vây tôi,
   Nhờ danh CHÚA tôi diệt chúng nó.
  12Chúng bao phủ tôi như đàn ong;
   Chúng sẽ tàn lụi như lửa cháy bụi gai,
   Nhờ danh CHÚA tôi diệt chúng nó.
  13Ngươi xô ta thật mạnh đặng ta ngã
   Nhưng CHÚA giúp đỡ ta.
  14CHÚA là sức mạnh và bài ca của ta;
   Ngài là sự cứu rỗi ta.
  15Hãy nghe tiếng hát vui mừng đắc thắng trong trại người công chính.
   Tay phải CHÚA đã tạo nên chiến thắng.
   16Tay phải CHÚA đã giương cao;
   Tay phải CHÚA đã tạo nên chiến thắng.
  17Tôi sẽ không chết nhưng sẽ sống
   Và công bố những công việc của CHÚA.
  18CHÚA đã trừng phạt tôi nặng nề
   Nhưng không để tôi chết.
  19Hãy mở cho tôi các cổng công chính,
   Tôi sẽ vào và cảm tạ CHÚA.
  20Đây là cổng của CHÚA,
   Những người công chính sẽ vào đó.
  21Tôi cảm tạ CHÚA vì Ngài đáp lời tôi;
   Ngài là Đấng cứu rỗi tôi.
  22Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ
   Đã trở thành đá nền tảng.
  23Đây là việc CHÚA đã làm,
   Là việc diệu kỳ trước mắt chúng ta.
  24Đây là ngày CHÚA đã hành động,
   Hãy hân hoan và vui mừng trong ngày ấy.
  25Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin hãy cứu rỗi chúng tôi.
   Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin cho chúng tôi được thành công.
  26Phước cho đấng nhân danh CHÚA mà đến,
   Từ đền CHÚA chúng tôi chúc tụng.
  27CHÚA là Đức Chúa Trời,
   Ngài ban cho chúng ta ánh sáng.
  Hãy lấy dây cột con sinh tế
   Vào sừng bàn thờ.
  28Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi cảm tạ Chúa;
   Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tôn cao Ngài.
  29Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
   Vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời.