121

Chúa Là Cha, Đấng Bảo Vệ Chúng Ta

  1Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
   Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
  2Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,
   Đấng sáng tạo nên trời và đất.
  3Ngài không để chân ngươi trượt ngã;
   Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.
  4Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên
   Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.
  5CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi;
   CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.
  6Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi;
   Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.
  7CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;
   Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.
  8CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào
   Từ nay cho đến đời đời.