122

Lời Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem

  1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
   Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng
   Trong các cổng thành ngươi.
  3Giê-ru-sa-lem được xây cất như một cái thành,
   Nối kết nhau vững chắc.
  4Ấy là nơi các chi tộc,
   Tức là các chi tộc của CHÚA
  Đi hành hương, theo như quy luật truyền cho Y-sơ-ra-ên,
   Để cảm tạ danh CHÚA.
  5Vì tại đó các ngôi phán xét,
   Tức là các ngôi thuộc nhà Đa-vít được lập.
  6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem,
   Nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng.
  7Nguyện bình an ở trong các tường thành ngươi,
   An ninh ở giữa các đồn lũy ngươi.
  8Vì cớ anh em, bè bạn ta, ta cầu rằng:
   Nguyện ngươi được bình an.
  9Vì cớ đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta,
   Ta cầu phúc lành cho ngươi.