124

Đức Chúa Trời Là Đấng Bảo Vệ Dân Ngài

  1Y-sơ-ra-ên hãy tuyên bố:
   Nếu CHÚA không ở cùng chúng ta;
  2Nếu CHÚA không ở phía chúng ta
   Khi phàm nhân nổi lên chống nghịch chúng ta,
  3Thì chúng ắt đã nuốt sống chúng ta
   Khi chúng nổi giận cùng chúng ta rồi;
  4Thì nước lụt ắt đã cuốn trôi chúng ta;
   Nước lũ đã tràn ngập linh hồn chúng ta;
  5Và dòng nước cuồng bạo
   Đã tràn ngập linh hồn chúng ta rồi.
  6Cảm tạ CHÚA,
   Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó.
  7Linh hồn chúng ta như con chim
   Thoát khỏi bẫy sập của kẻ bẫy chim;
  Bẫy đã gãy
   Và chúng ta thoát khỏi.
  8Sự giúp đỡ của chúng ta ở trong danh CHÚA;
   Là Đấng tạo nên trời và đất.