125

Đức Chúa Trời Bảo Vệ Dân Ngài

  1Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn,
   Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời.
  2Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào
   Thì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấy
   Từ nay cho đến đời đời.
  3Vì cây gậy của kẻ ác sẽ không còn cai trị
   Trên phần sản nghiệp của người công chính;
  Để người công chính cũng sẽ không
   Đưa tay ra làm điều ác.
  4Lạy CHÚA, xin hãy ban phúc lành
   Cho người lành và người có lòng ngay thẳng.
  5Nhưng những kẻ trở gót theo đường cong quẹo,
   CHÚA sẽ đày ải chúng cùng với những kẻ làm ác.
  Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.