126

Lời Cầu Nguyện Giải Cứu

  1Khi CHÚA phục hồi cơ đồ cho Si-ôn
   Chúng tôi như những người nằm mơ.
  2Bấy giờ miệng chúng tôi đầy tiếng cười,
   Lưỡi chúng tôi đầy tiếng hát;
  Bấy giờ người ta sẽ nói giữa các nước rằng:
   “CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho họ.”
  3CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi,
   Chúng tôi vui mừng.
  4Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôi
   Như những dòng suối trong sa mạc Miền Nam.
  5Những người gieo giống trong nước mắt,
   Sẽ gặt hái trong hân hoan.
  6Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo;
   Sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ.