128

Phần Thưởng Cho Người Vâng Lời Chúa

  1Phước cho người nào kính sợ CHÚA
   Và sống theo đường lối Ngài.
  2Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình;
   Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng.
  3Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái
   Trong nhà ngươi;
  Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liu
   Chung quanh bàn ngươi.
  4Kìa, người nào kính sợ CHÚA
   Sẽ được phước như thế.
  5Nguyện CHÚA từ Si-ôn ban phước cho ngươi.
  Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình.
   6Nguyện ngươi được thấy con cháu mình.
  Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.