129

Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Đánh Bại Kẻ Thù

  1Y-sơ-ra-ên hãy nói:
   Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;
  2Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;
   Nhưng chúng nó không thắng tôi được.
  3Những kẻ đi cày đã cày trên lưng tôi,
   Xẻ thành những luống cày dài.
  4CHÚA là công chính,
   Ngài cắt đứt dây trói của kẻ ác.
  5Nguyện mọi kẻ ghét Si-ôn
   Đều bị hổ thẹn và quay lui.
  6Nguyện chúng nó như cỏ mọc trên mái nhà
   Bị khô héo trước khi mọc lên;
  7Nên người gặt không nắm được đầy tay,
   Người bó cũng không ôm được đầy lòng.
  8Những người qua lại cũng không chúc nhau rằng:
   “Nguyện CHÚA ban phước cho anh chị em;
   Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho anh chị em.”