12

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Có Đàn Huyền Phụ Họa.

  1Lạy CHÚA, xin giải cứu chúng tôi.
   Vì người kính sợ Chúa không còn nữa,
   Và kẻ trung tín biến mất giữa vòng loài người.
  2Người ta nói dối lẫn nhau.
   Chúng là người hai lòng, nói bằng môi dua nịnh.
  3Nguyện CHÚA cắt hết môi dua nịnh,
   Lưỡi khoe khoang.
  4Tức là kẻ nói rằng: chúng ta sẽ thắng nhờ miệng lưỡi.
   Môi miệng là của chúng ta, ai sẽ là Chúa chúng ta?
  5Vì kẻ khốn cùng bị bóc lột,
   Người thiếu thốn rên siết.
  Chính Ta sẽ đứng dậy, CHÚA phán:
   Ta sẽ đặt người nơi an toàn, là nơi người mong muốn.
  6Lời CHÚA là lời trong sạch.
   Như bạc luyện trong lò nung bằng đất,
   Tinh luyện đến bảy lần.
  7Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng.
   Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.
  8Kẻ ác dạo quanh bốn phía
   Khi điều ác được tôn cao giữa vòng loài người.