130

Lời Cầu Nguyện Xin Giúp Đỡ

  1Lạy CHÚA, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.
   2Lạy Chúa, xin nghe tiếng cầu xin của tôi,
  Nguyện Chúa lắng nghe
   Lời khẩn nguyện của tôi.
  3Chúa ôi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi;
   Thì lạy Chúa, còn ai sống nổi.
  4Nhưng Chúa có lòng tha thứ
   Để người ta kính sợ Chúa.
  5Tôi trông đợi, linh hồn tôi trông đợi CHÚA;
   Tôi trông cậy nơi lời Chúa.
  6Linh hồn tôi trông đợi Chúa
   Hơn những lính canh trông đợi sáng.
   Hơn những lính canh trông đợi sáng.
  7Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy CHÚA,
   Vì Ngài có lòng yêu thương
   Và ban ơn cứu chuộc dồi dào.
  8Chính Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên
   Khỏi mọi tội ác họ.