131

Lời Cầu Nguyện Nhu Mì Tin Cậy

  1Lạy CHÚA, lòng tôi không tự cao,
   Mắt tôi không tự đắc.
  Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại
   Hay quá diệu kỳ cho tôi.
  2Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản
   Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình.
   Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.
  3Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚA
   Từ nay cho đến đời đời.