132

Lời Ca Tụng Về Đền Thờ

  1Lạy CHÚA, xin nhớ đến Đa-vít
   Cùng tất cả những khổ nạn người chịu.
  2Thể nào người đã thề cùng CHÚA,
   Đã hứa cùng Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.
  3“Tôi sẽ không vào nhà ở,
   Sẽ không lên giường ngủ;
  4Tôi sẽ không chợp mắt ngủ nghỉ,
   Không để cho mí mắt nghỉ ngơi;
  5Cho đến khi tôi tìm được một địa điểm cho CHÚA,
   Một nơi cư trú cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.”
  6Kìa chúng tôi nghe về rương giao ước tại Ê-pha-rát,
   Tìm thấy rương ấy tại cánh đồng Gia-a.
  7Chúng ta hãy đến nơi Ngài cư ngụ,
   Thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
  8Lạy CHÚA, xin hãy đứng lên và vào nơi nghỉ ngơi của Ngài,
   Ngài đi cùng rương giao ước quyền năng của Ngài.
  9Nguyện các thầy tế lễ của Chúa trang phục bằng sự công chính;
   Các thánh của Ngài hân hoan reo hò.
  10Vì cớ Đa-vít, tôi tớ Chúa,
   Xin đừng quay mặt từ khước đấng được xức dầu của Chúa.
  11CHÚA đã thề cùng Đa-vít,
   Một lời thề chắc chắn Ngài sẽ không rút lại,
  Ta sẽ đặt một người từ dòng dõi ngươi
   Nối ngôi cho ngươi.
  12Nếu các con ngươi gìn giữ giao ước ta
   Và những lời chứng ta sẽ dạy chúng nó
  Thì các con chúng nó cũng sẽ được
   Nối ngôi ngươi đời đời.
  13Vì CHÚA đã chọn Si-ôn,
   Ngài muốn tại đó là nơi Ngài ngự.
  14Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta đời đời;
   Ta sẽ ngự nơi đây vì Ta muốn như thế.
  15Ta sẽ ban lương thực dồi dào cho Si-ôn,
   Thực phẩm đầy đủ cho kẻ nghèo ở nơi ấy.
  16Ta sẽ trang phục các thầy tế lễ của thành ấy bằng sự cứu rỗi
   Và các thánh của nó sẽ hân hoan reo hò.
  17Ở đó Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho Đa-vít,
   Chuẩn bị một cây đèn cho đấng được xức dầu của Ta.
  18Ta sẽ lấy nhục nhã mặc cho các kẻ thù người
   Nhưng vương miện trên đầu người sẽ chiếu sáng rực rỡ.