133

Ca Ngợi Tình Thương Anh Em

  1Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao
   Khi anh em sống hòa thuận với nhau.
  2Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râu
   Và xuống vạt áo dài người.
  3Như sương móc từ núi Hẹt-môn
   Sa xuống núi đồi Si-ôn;
  Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,
   Tức là sự sống đời đời.