135

Các Công Việc Vĩ Đại Của Chúa

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hãy ca ngợi danh CHÚA,
   Hỡi các tôi tớ của CHÚA, hãy ca ngợi.
  2Các ngươi là người phụng sự trong đền CHÚA,
   Trong sân Đức Chúa Trời chúng ta,
  3Hãy ca tụng CHÚA vì Ngài là thiện.
   Hãy hát lên ca Ngợi Danh Ngài vì Danh Ngài êm dịu.
  4Vì CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài
   Và chọn Y-sơ-ra-ên làm tài sản của mình.
  5Vì tôi biết rằng CHÚA là vĩ đại
   Và Chúa chúng ta lớn hơn tất cả các thần.
  6CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài,
   Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất,
   Trên biển và trong tất cả vực sâu.
  7Ngài làm mây bay lên từ tận cùng quả đất;
   Ngài làm chớp nhoáng trong cơn mưa;
   Ngài khiến gió đến từ trong kho mình.
  8Đánh chết các con đầu lòng của người Ai-cập,
   Từ con loài người đến con loài thú.
  9Hỡi Ai-cập, Ngài đã làm dấu lạ, phép mầu ở giữa ngươi
   Để phạt Pha-ra-ôn cùng cả quần thần người.
  10Ngài đánh bại nhiều nước
   Và giết nhiều vua mạnh mẽ;
  11Như Si-hôn vua của người A-mô-rít,
   Óc, vua của Ba-san
   Cùng tất cả các vương quốc vùng Ca-na-an;
  12Và Ngài ban đất ấy cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài,
   Làm sản nghiệp.
  13Lạy CHÚA, Danh Ngài tồn tại đời đời;
   Lạy Chúa, Danh tiếng Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia.
  14Vì CHÚA sẽ bào chữa cho dân Ngài
   Và tỏ lòng thương xót các tôi tớ Chúa.
  15Những tượng thần của các nước làm bằng bạc và vàng;
   Là sản phẩm của tay người;
  16Chúng có miệng nhưng không nói được;
   Có mắt nhưng không thấy;
  17Có tai nhưng không nghe
   Và cũng chẳng có hơi thở trong miệng.
  18Những kẻ tạo nên các tượng thần
   Cùng tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy đều sẽ giống như chúng.
  19Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy ca tụng CHÚA,
   Hỡi nhà A-rôn, hãy ca tụng CHÚA;
  20Hỡi nhà Lê-vi, hãy ca tụng CHÚA,
   Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca tụng Ngài.
  21Hãy ca tụng CHÚA, Đấng từ Si-ôn,
   Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem.
  Ha-lê-lu-gia!