137

Bài Ca Ly Hương

  1Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc
   Khi nhớ đến Si-ôn.
  2Chúng tôi treo đàn hạc mình
   Trên các cành liễu ở đó.
  3Vì tại đó những kẻ bắt chúng tôi làm tù binh đòi chúng tôi phải hát;
   Những kẻ áp bức chúng tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ;
   Chúng bảo: “Hãy hát cho chúng ta một trong những bài ca của Si-ôn.”
  4Làm sao chúng tôi có thể hát lên bài ca của CHÚA
   Ở trên đất ngoại quốc?
  5Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
   Nguyện tay phải ta quên tài năng nó đi;
  6Nguyện lưỡi ta mắc cứng nơi vòm miệng
   Nếu ta không nhớ đến Giê-ru-sa-lem;
  Không đặt Giê-ru-sa-lem
   Làm niềm vui tuyệt đỉnh của ta.
  7Lạy CHÚA, xin nhớ rằng
   Trong ngày Giê-ru-sa-lem bị thất thủ,
  Dân Ê-đôm đã nói: Hãy phá hủy,
   Hãy phá hủy đến tận nền móng nó.
  8Này dân Ba-by-lôn là dân sẽ bị hủy diệt,
   Phước cho người báo oán ngươi
   Bằng chính điều ngươi đã hại chúng ta;
  9Phước cho người bắt các con nhỏ của ngươi
   Và đập chúng vào tảng đá.