138

Thơ Đa-vít

  1Tôi hết lòng cảm tạ Chúa và hát ca ngợi Ngài
   Trước mặt các thần.
  2Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa
   Và cảm tạ danh Ngài
   Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài;
  Vì Chúa đã làm Danh Ngài
   Và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.
  3Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi;
   Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.
  4Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài
   Vì đã nghe những lời từ miệng Ngài.
  5Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA,
   Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay.
  6Dù CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn;
   Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa.
  7Dù tôi đi giữa gian lao,
   Ngài ban cho tôi sức sống;
  Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi;
   Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi.
  8CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa cho tôi.
   Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời;
   Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.