13

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ?
   Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào?
  2Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ?
   Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày?
   Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào?
  3Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
   Xin hãy xem xét, xin đáp lời tôi.
  Xin ban ánh sáng cho mắt tôi,
   Kẻo tôi phải ngủ đi trong sự chết.
  4Kẻo kẻ thù tôi sẽ nói: ta đã thắng nó!
   Và kẻ địch sẽ vui mừng vì tôi nghiêng ngả.
  5Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài.
   Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài.
  6Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,
   Vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi.