141

Thơ Đa-vít

  1Lạy CHÚA, tôi cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi;
   Xin lắng tai nghe lời cầu xin của tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.
  2Nguyện lời cầu nguyện của tôi như hương dâng lên trước mặt Chúa,
   Nguyện sự khẩn cầu của tôi giống như vật tế lễ buổi chiều.
  3Lạy CHÚA, xin cử người canh gác miệng tôi;
   Xin gìn giữ môi tôi.
  4Xin chớ để lòng tôi hướng về điều ác,
   Làm những việc gian tà,
  Tham gia với những kẻ làm điều tội lỗi;
   Xin chớ để tôi ăn tiệc với chúng.
  5Xin để người công chính đánh
   Và mắng tôi trong tình yêu thương;
   Nhưng kẻ ác sẽ chẳng bao giờ xức dầu cho đầu tôi;
  Vì tôi luôn luôn cầu nguyện chống lại các việc ác của họ.
   6Khi những kẻ cai trị chúng bị ném xuống từ bờ đá,
   Chúng sẽ biết rằng những lời tôi nói là sự thật.
  7Như người ta cày và vỡ đất,
   Xương cốt chúng nó sẽ bị rải ra trước cửa mộ phần.
  8Lạy CHÚA, là Chúa tôi, mắt tôi ngưỡng vọng Chúa;
   Tôi trú ẩn nơi Ngài, xin chớ để linh hồn tôi không phương tự vệ.
  9Nguyện Chúa gìn giữ tôi khỏi bẫy chúng gài hại tôi
   Và khỏi lưới của những kẻ làm ác.
  10Nguyện những kẻ ác cùng nhau sa vào lưới chúng đã gài,
   Còn tôi thì thoát khỏi.